Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library
Title of the item:

Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015


Title :
Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015
Contributors :
Edward M. Haliżak, Red.
Subject :
Stosunki międzynarodowe
Keywords :
poziomy analizy
instytucje międzynarodowe
normy fitosanitarne
rolnictwo
grupy bojowe
neoliberalizm
cła
Pakistan
inclusive growth
world order
potęga
foreign policy
studia międzynarodowe
security
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne
przepływ osób
inicjatywa chobielińska
realizm ofensywny
studia bezpieczeństwa
Mitteleuropakonzeption
relacje dolar-euro
Erster Weltkrieg
economic growth
Septemberprogramm
międzynarodowa ekonomia polityczna
bariery pozataryfowe
stosunki polsko-francuskie
EU
studia regionalne i globalne
india
strategia morska Chin
atlantyzm
roles
Unia Europejska
rewolucja energetyczna
techniczne bariery wobec handlu
strukturalizm
global prayer
regional organization
position
stagnation
polityka zagraniczna
sphere of influence
power
strategia morska USA
państwo logistyczne
komunizm
regulacje
government capacity
ropa naftowa
Bolschewismus
service delivery
Polska
Stany Zjednoczone
Russland
policy
Weltrevolution
ekonomia polityczna
marynarka
political economy
Jeremy Bentham
operacje i misje CSDP
liberalizacja
Europejski Cel Operacyjny
normy sanitarne
Traktat Lizboński
strategia morska Indii
War
potential
międzynarodowość
neostrukturalizm
conflict
badania polityki zagranicznej
Mitterrand
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
TTIP
stosunki kulturalne
international actor
polityka pieniężna i kursowa
Trójkąt Weimarski
Lenin
stosunki gospodarcze
power cycle
Publication date :
2015
ISBN, ISSN :
02090961
Physical description :
397 s.
Language :
Polish
Links :
Spis treści
Data provider :
IBUK Libra
 
Book
  Go to the source

W numerze [Contents]:


S T U D I A [S T U D I E S]
Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations],
doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36;
Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism],
doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70;
Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought],
doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92;
Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106;
Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136;
Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014],
doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152;
Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player,
doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166;
Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015],
doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188;
Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture],
doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214;
Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations],
doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230;
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations],
doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254;
Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations],
doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280;
Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System],
doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304;
Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352;
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989],
doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366.


S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S]
Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372.


R E C E N Z J E [R E V I EWS]
Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary
Economic Problems], s. 373–375;
Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380;
Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku [New Brave Soldier. The Technological Revolution and War of the 21st Century], s. 381–383;
Oskar Pietrewicz: Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008. Zmiana i kontynuacja [Korea. The Policy of the South Towards the North in 1948-2008], s. 384–388;
Joanna Dobkowska: Anna Grzywacz, Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji [The National Identity and Foreign Policy of Indonesia], s. 389–393;
Adriana Dudek: Rafał Ulatowski, Geoekonomia surowców energetycznych [The Geoceonomics of Natural Resources], s. 394–397.


We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process